Detectivo

Regulamin korzystania z Portalu

 • § 1. Definicje

  • Portal - serwis internetowy należący do Administratora portalu, umieszczony pod adresem detectivo.pl oraz subdomenami tego adresu. Zawierający zbiór stron internetowych w ramach którego Administrator świadczy usługi.
  • Administrator Portalu, Usługodawca – e-mail kontaktowy:
  • Użytkownik, Usługobiorca - Osoba fizyczna, osoba prawna a także jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, której przepisy przyznają podmiotowość prawną korzystającą z Portalu i usług oferowanych w ramach Portalu.
  • Administrator Danych Osobowych (ADO) - Administratorem Danych Osobowych jest Administrator Portalu, który przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej i wysyłki nagród. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich modyfikacji oraz usuwania.
  • Cennik usług - dokument zawierający informacje o cenach oferowanych usług.
  • Płatność - rozliczenie transakcji kartą kredytową, przelewem bankowym, e-przelewem lub za pośrednictwem SMS dokonywana przez Użytkownika za pośrednictwem systemu DotPay.pl lub PayPal.
  • Formularz rejestracyjny - formularz internetowy stosowany w procedurze rejestracyjnej Użytkownika umożliwiający przekazanie danych niezbędnych do dokonania rejestracji.
  • Wpisy - komentarze oraz wszelkie treści znajdujące się na portalu.
  • Forum - forum dyskusyjne udostępnione zarejestrowanym Użytkownikom, przez Administratora umożliwiające Użytkownikom zamieszczanie komentarzy oraz prowadzenie dyskusji.
 • §2. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, wszystkich subdomen dla serwerów gry, sklepu z nagrodami oraz forum.
  2. Portal przeznaczony jest dla głównie dla osób fizycznych poszukujących rozrywki w Internecie w postaci gry przeglądarkowej.
  3. Korzystając z Portalu, Użytkownik w momencie rejestracji potwierdza, że zapoznał się z jego treścią a także akceptuje wszystkie jego postanowienia.
  4. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zakazu dostarczania lub udostępniania za pośrednictwem Portalu treści o charakterze bezprawnym.
 • §3. Zawartość portalu. Świadczenie usług

  1. W zakresie w jakim do korzystania z Portalu nie jest wymagana rejestracja Administrator umożliwia Użytkownikowi dostęp do bezpłatnych treści umożliwiających zapoznanie się z nimi obejmujących:
   1. informacje dotyczące Usługodawcy,
   2. wejście na portale reklamodawców i afiliantów poprzez kliknięcie w ich banery reklamowe,
   3. zapoznanie się z regulaminem korzystania z Portalu.
  2. Usługami płatnymi świadczonymi przez Usługodawcę w ramach funkcjonowania Portalu jest zakup punktów premium umożliwiających dokonywanie zakupu ulepszeń w grze.
  3. Dostęp Użytkownika do usług płatnych wymaga dokonania uprzedniej rejestracji.
  4. Administrator zapewnia także Użytkownikowi po uprzednim dokonaniu rejestracji możliwość bezpłatnego korzystania z forum Portalu.
  5. Użytkownik oświadcza, że akceptuje, iż wybrane Usługi świadczone w ramach Portalu są płatne.
  6. Cennik usług ten dostępny jest na stronie serwisu: http://detectivo.pl/strona/platnosci.html.
  7. Korzystanie przez Użytkownika z treści zamieszczonych na Portalu oraz oferowanych usług wymaga spełnienia następujących wymagań technicznych:
   1. Komputer wraz z dostępem do sieci Internet
   2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka www)
   3. Wtyczka Adobe Flash Player, dostępna na stronie: http://get.adobe.com/pl/flashplayer/
 • §4. Rejestracja, Zawarcie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Rozwiązanie umowy

  1. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza dostępnego pod adresem http://detectivo.pl
  2. W procesie rejestracji Użytkownika wymagane jest podanie danych określonych w formularzu rejestracyjnym. Dane wprowadza się w pola profilu Użytkownika do tego przeznaczonych.
  3. Rejestracja w Portalu jest darmowa. W procesie rejestracji Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje go.
  4. Użytkownik wpisując informacje w trakcie procesu rejestracji gwarantuje, że podane przez niego dane są prawdziwe.
  5. Użytkownik podczas rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
  6. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usług, o których mowa w §3 pkt. 2 - 4 jest przeprowadzenie przez Użytkownika procesu rejestracji w portalu poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowanie postanowień Regulaminu.
  7. Z chwilą rejestracji i zaakceptowania postanowień Regulaminu Użytkownik staje się stroną umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.
  8. Usługodawca nie przewiduje zwrotów, bez względu na przyczynę. Użytkownik nie otrzyma zwrotu ani innego rodzaju rekompensaty za niezużyte produkty wirtualne. W razie unieważnienia lub zamknięcia konta (dobrowolnego lub nie z własnej woli), zakupione przez użytkownika produkty wirtualne przepadają, zaś Usługodawca nie udziela jakiejkolwiek rekompensaty z tego tytułu. W razie dobrowolnego zamknięcia konta, Usługodawca zaleca wykorzystanie zakupionych przez użytkownika produktów wirtualnych.
  9. Stosownie do zapisu art.10 ust.3 pkt.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz. U. z dnia 31 marca 2000r. z późn. zm.) Użytkownik będący konsumentem wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przez Portal przed upływem terminu 10 dni od zawarcia umowy. Biorąc pod uwagę powyższe Użytkownikowi - będącemu konsumentem - nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość na warunkach określonych w powołanej ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000r. z późn. zm.).
  10. Każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
  11. Użytkownik może wypowiedzieć umowę poprzez zgłoszenie na adres poczty elektronicznej Usługodawcy () żądania usunięcia jego konta albo poprzez samodzielne usunięcie swojego konta. W przypadku gdy Użytkownik zgłosi takie żądanie Usługodawcy, jego konto powinno zostać usunięte w ciągu 72 godzin.
  12. Rozwiązanie umowy przez Usługodawcę następuje poprzez usunięcia konta Użytkownika.
  13. Zarejestrowanie się Użytkownika na Portalu automatycznie tworzy konto Użytkownika, do którego ma on dostęp za pomocą uzyskanego trakcie rejestracji loginu i hasła
 • §5. Dodatkowe zapisy - Zasady gry, Tabela kar

  1. Poza niniejszym Regulaminem, Usługodawca udostępnia Zasady gry, określające zasady zapewniające uczciwą rozgrywkę
  2. Zasady gry dostępne są na forum gry oraz pod adresem http://detectivo.pl/strona/zasady-gry.html
  3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania Zasad gry.
  4. W przypadku złamania zasad gry Użytkownik zostanie ukarany zgodnie z Tabelą kar.
  5. Tabela kar dostępna jest pod adresem http://detectivo.pl/strona/tabela-kar.html
  6. Usługodawca wyznaczy osoby odpowiedzialne za kontrolę przestrzegania zasad gry.
  7. Usługodawca zapewni osobom nadzorującym rozgrywkę dostęp do narzędzi umożliwiających nadzór.
 • §6. Płatności

  1. Użytkownik może dokonać wyboru następujących form zapłaty:
   1. Przelew elektroniczny
   2. Transakcja PayPal
   3. Przelew bankowy
   4. Karta kredytowa
   5. SMS Premium (dla nabywców z UE)
  2. Rozliczenia transakcji Kartą kredytową i Przelewem elektronicznym przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu DotPay.pl
  3. Dokonanie płatności za pośrednictwem serwisu DotPay.pl oznacza akceptację Regulaminu dokonywania płatności w serwisie DotPay.pl
  4. W przypadku dokonania opłaty za pomocą SMS Premium, opłata za wysłanie SMS pod wskazany numer naliczana będzie przez operatora telefonii komórkowej Użytkownika.
  5. Płatność SMS Premium polega na wysłaniu wiadomości SMS o podanej treści na numer umieszczony w formularzu zakupu usługi. Po wysłaniu wiadomości pobierana jest opłata wg podanej ceny oraz wysyłany jest kod który umożliwia skorzystanie z wybranej usługi.
  6. Sprawdzaniem wpisanych treści i wysyłaniem kodów zwrotnych do Użytkowników zajmuje się serwis DotPay.pl
  7. Usługodawca może przyznawać kody rabatowe.
  8. Po dokonaniu płatności, po uprzedniej weryfikacji jej poprawności przez system, Użytkownik otrzyma potwierdzenie dokonania transakcji droga mailową lub poprzez SMS.
 • §7. Prawa autorskie

  1. Jeżeli zdaniem Użytkownika przez Portal lub za jego pośrednictwem naruszane są jakiekolwiek jego prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej (prawa WI), Użytkownik dokona zgłoszenia naruszenia, przesyłając jednocześnie:
   1. podpis elektroniczny lub fizyczny właściciela praw WI lub osoby upoważnionej do występowania w jego imieniu,
   2. opis prawa WI, które zgodnie z roszczeniem zostało naruszone, i opis działania stanowiącego naruszenie,
   3. określenie lokalizacji, w której znajduje się oryginał lub uwierzytelniona kopia dzieła chronionego prawem autorskim (na przykład URL stron internetowych, gdzie jest ono publikowane lub tytuł książki, w jakiej zostało opublikowane, lub też w przypadku zarejestrowanej marki wyciąg z rejestru stanowiącego dowód rejestracji),
   4. kopia zezwolenia, w którym zgłaszający otrzymał prawo do korzystania i ochrony takiego prawa WI (jeżeli zgłaszający nie jest właścicielem prawa WI),
   5. określenie URL lub innej konkretnej lokalizacji na tej stronie, gdzie znajduje się materiał, którego naruszenie zgłoszono (informacja ta musi być wystarczająco szczegółowa, aby umożliwić zlokalizowanie takiego materiału),
   6. nazwisko i pełne dane kontaktowe zgłaszającego,
   7. oświadczenie zgłaszającego o posiadanym w dobrej wierze przekonaniu, że właściciel praw autorskich, jego przedstawiciel lub przepisy prawne nie zezwalają na kwestionowane wykorzystanie.
 • §8. Korzystanie z forum

  1. Zarejestrowany w serwisie Użytkownik ma prawo do korzystania z forum portalu.
  2. Administrator zapewnia dostęp do Forum dla wszystkich Użytkowników, którzy dokonali procesu rejestracji i zaakceptowali postanowienia Regulaminu.
  3. Użytkownik rejestruje swoją obecność na forum poprzez swój identyfikator (Pseudonim, Nick)
  4. Pseudonim użytkownika nie może być podobny do pseudonimu innego użytkownika forum, nie może być oznaczeniem komercyjnym ani wyrażeniem wulgarnym.
  5. Forum stanowi wyłącznie obszar swobodnej wypowiedzi Użytkowników korzystających z forum. Za zamieszczone na forum treści odpowiadają osoby je zamieszczające.
  6. Na Forum nie mogą być także zamieszczane jakiekolwiek treści mające charakter reklamy a także treści osób trzecich chronione przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Prawo własności przemysłowej.
  7. Administrator ma prawo do zablokowania dostępu do treści naruszającej postanowienia niniejszego regulaminu, przepisów prawa, niezgodnych z tematyka portalu a także treści obraźliwych i sprzecznych z dobrymi obyczajami, ma także ma prawo ich usunięcia.
  8. Administratorowi przysługuje prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania Forum
  9. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia związane z korzystaniem z forum a także dotyczące jego funkcjonowania mogą być kierowane do Administratora na jego adres e-mailowy wskazany w niniejszym regulaminie.
 • §9. Reklamacja

  1. Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Portalu w tym w zakresie oferowanych usług mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie reklamacji Administratorowi.
  2. Reklamacje można składać poprzez e-mail:
  3. W przypadku nieotrzymania wiadomości zwrotnej z kodem SMS Premium należy skontaktować z DotPay.pl, Usługodawca nie odpowiada za wysyłanie SMSów zwrotnych, dlatego nie zwraca kosztów wysłania wiadomości w przypadku braku kodu.
  4. Za wpisanie błędnej treści SMS Premium lub wysłania wiadomości SMS na zły numer przez Użytkownika Usługodawca nie odpowiada, i nie zwraca kosztów wysłania takiej wiadomości SMS Premium. W tym przypadku należy kontaktować się z serwisem DotPay.pl: http://www.dotpay.pl/reklamacje/
  5. Regulamin serwisów SMS Premium prowadzonych przez DotPay: http://www.dotpay.pl/regulamin-serwisow-sms-premium/
  6. Wszelkie zgłoszone przez Użytkownika reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia.
 • §10. Ochrona danych osobowych

  1. Na etapie procesu rejestracji i wypełniania formularza rejestracyjnego Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie podanych w formularzu danych osobowych a także danych podanych w ramach użytkowania serwisu w bazie danych ADO, a także na przetwarzanie danych osobowych, w myśl przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach wykonania usług, a także marketingowych i informacyjnych a także na ich przetwarzanie w przyszłości jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania wskazany wyżej - stosownie do art.23 powołanej ustawy .
  2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) jest podmiot wskazany w §1 nin. regulaminu jako Administrator danych osobowych.
  3. Administrator danych może na zasadzie art.31 powołanej wyżej ustawy z dn.29.sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych.
  4. Administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych mu danych osobowych i zapewnia ich zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych.
  5. Administrator danych zapewnia Użytkownikowi dostęp do aktualnej informacji o udostępnianych przez Administratora danych środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
  6. Użytkownik ma prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych.
 • §11. Odpowiedzialność Administratora (Usługodawcy)

  1. Usługodawca dołoży wszelkiej staranności w celu zapewnienia poprawności działania Portalu.
  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu awarii sieci, i wyłączenia systemu spowodowanych konieczności jego konserwacji.
  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam oraz wpisy zamieszczane przez użytkowników.
  4. Usługodawcy przysługuje prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania Portalu oraz jego treści.
 • §12. Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
  2. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Administratora w każdym czasie.
  3. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty ich zamieszczenia na stronie Portalu.
  4. Korzystanie przez Użytkownika po wprowadzeniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem jego akceptacji.
  5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 roku i zastępuje on wszelkie wcześniejsze regulaminy i postanowienia.
Płatności obsługuje DotPay